T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğümüz 7 Yaşında...

Genel Müdürlük olarak resmen kurulduğumuz tarih olan 4 Temmuz 2011 den itibaren bize verilen görevlerin yerine getirilmesi için hep birlikte büyük bir gayret gösterdik. Tüm yeniden yapılanmalarda olduğu gibi zor süreçlerden geçtik ve 7 yılı doldurduk. Tüm bu zorlukları hep beraber bir aile olgusu içinde başta Kurucu Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, Bu önemli görevi 19 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başarı ile yürüten Genel Müdürümüz Sayın Dr. Bülent SELEK, Genel Müdür Yardımcılarımız Hüseyin AKBAŞ, Dr. Yakup KARAASLAN, Bilal Dikmen, Daire Başkanlarımız Maruf ARAS, Taner KİMENÇE, Nermin ANUL, Özlem İRİTAŞ, Zakir TURAN, Seddar ATEŞ'in ve şuan birlikte olmadığımız daha önce yönetim kadrolarımızda olan yöneticilerimizin bize olan sonsuz desteği ile el ele vererek aştığımızı düşünüyoruz.

 

Türkiye’de su ile alakalı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan, suyun havza esaslı yönetimi için gerekli altyapıyı oluşturan, su kalitesi standartlarını geliştiren, taşkın ve kuraklık yönetim planlarını hazırlayan, plan ve eylemlerin uygulanmalarını takip eden, su hukuku ve politikası konusunda çalışmalar yapan, Ülkemizin Avrupa Birliği su sektörüne uyumunu takip eden, suyun sektörel paylaşım esaslarını ortaya koyan, su kalitesi izlemelerini planlayıp koordine eden, ulusal su bilgi sistemini kurup işleten, su kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirilmesini sağlayan bir kurum ihtiyacı her zaman hissedilmiştir. Bu doğrultuda Ülkemizde su yönetimi konusundaki boşlukların doldurulması ve yönetimdeki karışıklıkların giderilmesi maksatlarıyla Genel Müdürlüğümüz bu zorlu yola koyuldu.

 

 

Bu kapsamda, 2011 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüzce su alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, söz konusu çalışmaların birçoğu ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu doğrultuda, bugüne kadar AB ile uyum ve ülke ihtiyaçlarını da dikkate alarak 12 yönetmelik, 5 tebliğ, 2 strateji belgesi ve 4 Başbakanlık Genelgesi hazırlayarak Resmi Gazete’de yayımlanmasını sağladık. Başta Su Kanunu olmak üzere 10 civarında mevzuat için hazırlanma çalışmaları devam etmektedir.

 

Genel Müdürlük olarak 7 yılda başlıca neler yaptık?

·         Öncelikle 25 havzanın Havza Koruma Eylem Planlarını tamamladık. Her havzada su kalitesinin korunması ve ihtiyaç varsa iyileştirilmesi için alınacak tedbirleri, tedbirleri alacak kurumları belirledik ve iş planlarını hazırladık.

·         Büyük Menderes, Susurluk, Meriç-Ergene ve Konya havzalarımızın AB’deki örneklerine göre daha üst seviyede Nehir Havza Yönetim Planlarını hazırladık. 7 havzada daha çalışmalarımıza devam ediyoruz, bütün havzaların yönetim planları 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

·         Seyhan Havzasında suyun ana kullanım alanları için (içme kullanma, sulama, doğal hayatın korunması, sanayi, enerji üretimi vs) paylaşım esaslarını veren Havza Sektörel Tahsis Projesini tamamladık; 4 havzada daha çalışmalarımıza devam ediyoruz, bütün havzaların yönetim planları 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

·         İçme suyu kaynaklarımız için özel koruma planları hazırladık.

·         Su verimliliği ile alakalı çalışmalar yaptık. Bundan maksadımız aynı üretim için kullanılan su miktarını azaltmak. Türkiye’nin su ayak izinin çıkarılmasını sağladık.

·         Ülkemizde su kalitesinin Avrupa Birliği standartlarında izlenebilmesi için izleme ağı oluşturduk.

·         Ülkemiz yerüstü su kaynakları için kirlenmeye hassas alanların belirlenmesi projesini de başarıyla tamamlayıp sonuçları mevzuata aktardık.

·         Ülkemizde kullanılan, insan ve canlı sağlığı açısından tehlikeli (kanserojen, toksik, genetik yapıyı bozan) maddelerin envanterini çıkardık.

·         Hem yerüstü hem de yeraltı sularımız için ayrı ayrı su kalite sınıflarını tespit ettik.

·         Durgun su kütlelerimizde tat bozukluğu, koku ve zehirleyici etkiye sahip siyanobakterlerin kontrolü çalışmalarını tamamladık.

·         GAP Bölgesinde sulamadan dönen drenaj sularının iyileştirilmesi ve tekrar kullanılabilmesi için çözüm önerileri hazırladık.

·         Gediz, Sakarya, Akarçay, Büyük Menderes, Susurluk, Meriç-Ergene ve Konya havzalarımızda yeraltı su kütlelerinin, bu kütleleri etkileyen kirletici baskılarının ve bunların etkilerinin, yeraltı su kalitelerinin belirlenmesi çalışmaları da yapılmaktadır.

·         2013 yılında başladığımız ve yazılım aşamasını TÜRKSAT ile birlikte yürüttüğümüz Ulusal Su Bilgi Sistemi’ni kurduk.

·         Havza ölçeğinde “Taşkın Yönetim Planları”nı hazırlıyoruz. 4 havzada (Yeşilırmak, Antalya, Susurluk ve Ceyhan) Taşkın Yönetim Planlarını tamamladık, 19 havzada (Sakarya, Aras, Kızılırmak, Büyük Menderes, Akarçay, Küçük Menderes, Gediz, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Burdur, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Çoruh, Asi, Seyhan, Van Gölü, Fırat-Dicle ve Konya) Taşkın Yönetim Planları hazırlama çalışmalarına başladık.  Bütün havzaların taşkın yönetim planları 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Sonuçları web üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

·         Taşkın Yönetim Planları kapsamında risklerin asgari düzeye indirilmesi maksadıyla belirlenmiş olan tedbirlerin düzenli olarak takibi yapılmaktadır.

·         “Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi”ni tamamladık ve sonuçları mevzuata aktarılarak ‘’Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, İzlenmesi ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliği’’ yayımlanarak Taşkın ile ilgili mevzuatımız AB mevzuatıyla uyumlu hale getirilmiştir.

·         Havza ölçeğinde “Kuraklık Yönetim Planları”nı hazırlamaya başladık. 5 havzada (Konya, Akarçay, Doğu Akdeniz, Kuzey Ege ve Küçük Menderes) Kuraklık Yönetim Planlarını tamamladık, 10 havzada (Van Gölü, Batı Akdeniz, Antalya, Burdur, Fırat-Dicle, Seyhan, Ceyhan, Asi, Gediz ve Büyük Menderes) Kuraklık Yönetim Planlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Bütün havzaların kuraklık yönetim planları 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Sonuçları, web üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

·         Kuraklık Yönetim Planları kapsamında risklerin asgari düzeye indirilmesi maksadıyla belirlenmiş olan tedbirlerin düzenli olarak takibi yapılmaktadır.

·         “Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Başbakanlık Genelgesi” yayımlandı.   

·         İklim değişikliğinin ülkemiz su kaynaklarına etkisi ve uyum konulu projemiz de başarıyla tamamlandı. Bu proje ile iyimser ve kötümser senaryolara göre ülkemizde iklimin ne yönde değişeceği ve su kaynaklarımızın havzalar özelinde bundan nasıl etkileneceği; bu değişikliğe nasıl uyum sağlayacağımız ortaya konulmuştur. Sonuçları, Kuraklık Yönetim Planlarının hazırlanması projeleri başta olmak üzere birçok projede kullanılmaktadır. Sonuçları web üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

·         Ülkemizde Fırat nehri başta olmak üzere birçok nehrin su kaynağı olan kar durumunu belirlemek için Keban membasında “İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi” çalışmalarına devam edilmektedir.

·         Susurluk Havzası Zeytin Atıklarının Kontrolü proje sonuçlarımız uygulamaya aktarıldı. Şu anda Bursa Marmara Birlik Fabrikası’nda kurulan tesisle hem atıksu standartları sağlanacak şekilde zeytin karasuyu arıtılıyor.

·         Bütün çalışmalarımızı havza bazında yaygınlaştırmak, paydaşların katkı ve katılımlarını sağlamak, tedbirlerin uygulanma çalışmalarını takip etmek maksadıyla Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su yönetim Koordinasyon Kurulları teşkil edildi. Merkezdeki çalışmaları koordine etmek için Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ve Havza Yönetimi Merkez Kurulu oluşturuldu.  

Türkiye’nin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bütün bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

 


Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi